New Picture (3)Tuomme, kehitämme ja hyödynnämme toimivaksi koettuja fasilitointimalleja, ryhmätyömentelmiä ja ryhmäprosesseja sekä erilaisia dialogisia ja toimintapedagogisia lähestymistapoja.

Esimerkkejä käyttämistämme työkaluista:

 • Itseorganisoitumista tukevat työmuodot, kuten Open Space Technology, Open Dialogue, Open Forum, Open Café
 • piirityöskentelyn käytänteet ja muut dialogia ja itseohjautuvuutta tukevat vapauttavat rakenteet,
 • työkonferenssimenetelmäsovellukset kuten esimerkiksi Future Search,
 • sosiaaliset simulaatiot, prosessisimulaatiot, prosessimessut, prosessikävelyt, mallinnuspajat
 • kahvilatyöskentely – World Café, Pro Action Café, Design for Wiser Action sekä  ja muut ristipölytystä ja pienryhmäkeskusteluja hyödyntävät variaatiot kahvilatyöskentelystä, kuten Knowledge Café, Learning Café, Wisdom Café, Dynamic Café, Community Café…
 • Dynaaminen fasilitointi, vaihtoehtoja synnyttävä keskustelu,
 • kaupunkilaisten raadit (kasikirja), kyläkokoukset ja viisaiden neuvostot (Wisdom Council, Wise Democracy) sekä deliberatiivisen demokratian käytänteet,
 • Appreciative Inquiry – arvostava innostuminen,
 • ratkaisu ja voimavarasuuntautunut konsensustyöskentely,
 • kysymysfasilitoinnin sisäiset, ulkoiset ja yhteisölliset työkalut,
 • perinteiset 6Sigma-, laatu-, prosessi- ja strategiatyökalut,
 • draamalliset mentelmät,
 • ”Earth culture” käytänteet ja ekopsykologiset työotteet,
 • vuorovaikutteinen toimintapedagogiikka sekä
 • dialogiretriitit.