Suomen Fasilitaattorit ovat kääntäneet ja sovittaneet IAF:n määrittelemiä fasilitaattorin kompetenssejä suomalaiseen fasilitointityöhön sopiviksi. Ehdotuksia ja kommentteja kompetensseihin liittyen voi toimittaa sähköpostitse Jannelle (jan-erik@tarpila.com).

IAF_6_Principles

Huomioitavaa on, että kompetenssit tällaisenaan eivät ole suoraan sovellettavissa systeemiseen fasilitointiin. Tässä tulkinnassa painottuu systemaattisen fasilitoinnin näkökulma. Katso fasilitoinnin koulukunnat.

Pohdintoja ja huomioita kompetensseistä

Suuri kiitos lukuisille kantaa ottaneille analyyttisfilosofisesti aihetta lähestyneille fasilitoinnin asiantuntijoille. Kompetenssien määrittelyn haasteellisuus ja moniulotteisuus tuntuu herättävän ajatuksia. Fasilitaattorin kompetenssien määrittely asiayhteydestä ja tilanteesta irroitettuna lienee yhtä absurdia kuin esimerkiksi hyvän johtajan tai vanhemman kompetenssien yksiselitteinen määrittely. Ehkä tästä johtuen yritykset määritellä fasilitaattorin kompetenssit johtavat toistuvasti yleisiin latteuksiin. Tästä huolimatta kompetenssit rajallisuudessankin voivat autta sinua tunnistamaan omia arvojasi ja vahvuuksiasi.

Fasilitaattorin kuusi ydinpätevyysaluetta

A. Asiakassuhteen luominen

B. Tarkoitukseen sopivien ryhmäprosessien suunnittelu

C. Osallistumisen mahdollistavan ympäristön luominen ja ylläpitäminen

D. Ryhmän ohjaaminen tarkoituksenmukaisiin ja hyödyllisiin tuloksiin

E. Ammattitaidon luominen ja ylläpito

F. Positiivisen ammattiasenteen kehittäminen

A. Asiakassuhteen luominen

1. Toimivien kumppanuussuhteiden kehittäminen

 • Vahvista molemminpuolinen sitoutuminen.
 • Sovi yhteisymmärryksessä tehtävistä, toimituksista, rooleista ja vastuualueista.
 • Havainnollista yhteisiä arvoja ja prosesseja siten kuin ryhmäfasilitoinnissa.

2. Kehitä ja räätälöi sovelluksia asiakastarpeiden täyttämiseksi

 • Analysoi organisaation toimintaympäristöä.
 • Tunnista asiakastarpeet.
 • Luo suunnitelmat aiottujen tulosten saavuttamiseksi.
 • Sovi ennalta asiakkaan kanssa palvelun ja lopputulosten hyvyyden määrittelystä ja mittaamisesta.

3. Hallitse tilaisuuksien muodostamia kokonaisuuksia

 • Sovi asiakkaan kanssa rajauksista ja toimitettavista palveluista ja tuotteista.
 • Tarkoituksenmukaisten suunnitelmien tekeminen.
 • Tilaisuuksien onnistunut järjestäminen.
 • Arvioi asiakastyytyväisyyttä tapahtuman tai projektin kaikissa vaiheissa.

B. Tarkoitukseen sopivien ryhmäprosessien suunnittelu

1. Valitse selkeät menetelmät ja prosessit

 • Mahdollista avoin osallistuminen asiakkaan kulttuuria, normeja ja osallistujien erillaisuutta kunnioittavassa ilmapiirissä.
 • Mahdollista opiskelu- ja ajattelutavoiltaan erilaisten ihmisten osallistuminen.
 • Valitse asiakkaan odotuksia vastaavat menetelmät ja prosessit tulosten aikaansaamiseksi.

2. Järjestä aikaa ja tilaa ryhmäprosessien tukemiseen

 • Sovita tilat tukemaan kokouksen tarkoitusta.
 • Suunnittele ajankäyttö tehokkaaksi.
 • Luo tilaisuutta edistävä tunnelma ja käsikirjoitus.

C. Osallistumisen mahdollistavan ympäristön luominen ja ylläpitäminen

1. Osoita osallistumista ja kanssakäymistä edistäviä taitoja

 • Sovella monipuolisesti osallistavia prosesseja.
 • Kommunikoi tehokkaasti.
 • Rakenna yhteistymmärrystä osallistujien kanssa.
 • Kuuntele aktiivisesti.
 • Havainnoi ja anna palautetta osallistujille.

2. Kunnioita erilaisuutta ja tunnista se sekä varmista, että jokainen pystyy osallistumaan

 • Kannusta kaikkia positiivisesti ihmisten kokemuksista tai näkemyksistä huolimatta.
 • Luo turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri.
 • Auta osallistujia hyödyntämään ryhmän moninaisuutta.
 • Kehitä ryhmän tietoisuutta ja herkkyyttä sen ryhmäkulttuurista.

3. Hallitse ristiriitoja ryhmässä

 • Auta ihmisiä tunnistamaan ja arvioimaan piileviä olettamuksia.
 • Tunnista ristiriidat ja niiden merkitys ryhmän opiskelulle ja kypsymiselle.
 • Luo turvallinen ilmapiiri ristiriitojen esiin nostamiselle.
 • Hallitse haitallista ryhmäkäyttäytymistä.
 • Tue ryhmää ristiriitojen ratkaisemisessa.

4. Herätä ryhmän luovuus

 • Hyödynnä osallistujien erilaisia oppimis- ja ajattelutapoja.
 • Kannusta luovaan ajatteluun.
 • Ota kaikki ideat vastaan.
 • Sovella ryhmän tarpeisiin ja kykyihin sopivia lähestymistapoja.
 • Luo ja ylläpidä ryhmän energiaa.

D. Ryhmän ohjaaminen tarkoituksenmukaisiin ja hyödyllisiin tuloksiin

1. Ohjaa ryhmää selkein menetelmin ja prosessein

 • Määritä kokouksen sisältö ja viitekehys tarkasti
 • Kuuntele, kysele ja tee yhteenvetoja aktiivisesti selvittääksesi ryhmän tilan.
 • Tunnista sivupolut ja ohjaa ryhmä tarvittaessa takaisin aiheeseen.
 • Hallitse pien- ja suurryhmäprosesseja.

2. Huolehdi siitä, että ryhmä pysyy tietoisena tehtävästänsä

 • Vaihtele toiminnan rytmiä ryhmän tarpeiden mukaan
 • Tunnista ryhmän tarvitsema tieto ja auta ryhmää tuomaan tarvittavat tiedot ja näkemykset esille.
 • Auta ryhmää tunnistamaan kuvioita, suuntauksia, syitä ja seurauksia sekä toiminnan viitekehyksiä.
 • Avusta ryhmää kokemustensa reflektoimisessa.

3. Ohjaa ryhmä yhteisymmärrykseen ja toivottaviin tuloksiin

 • Sovella erilaisia lähestymistapoja ryhmän konsensuksen saavuttamiseksi.
 • Käytä erilaisia lähestymistapoja ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Sovita prosessit muuttuviin tilanteisiin ja ryhmän tarpeisiin.
 • Arvioi ryhmäprosessia ja tuo ryhmän toiminta sille itselleen näkyväksi.
 • Edistä tehtävän loppuun saattamista.

E. Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen

1. Perustaitojen ylläpito

 • Perehtyneisyys muun muassa johtamiseen, organisaatioiden kehittämiseen, ryhmien toimintaan, psykologiaan ja konfliktien hallintaan.
 • Muutoksen dynamiikan ymmärtäminen.
 • Sosiaalisten järjestelmien ymmärtäminen.
 • Erilaisten oppimis- ja ajattelumallien ymmärtäminen.

2. Fasilitointimenetelmien kirjon hallinta

 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekomallien ymmärtäminen.
 • Ryhmämenetelmien, -tekniikoiden ja prosessien ymmärrys.
 • Ryhmämenetelmien väärinkäytön seurauksien ymmärtäminen.
 • Kyky erottaa prosessi tehtävästä ja sisällöstä.
 • Kyky soveltaa uusia fasilitointiprosesseja, menetelmiä ja malleja asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

3. Fasilitaattorin ammattitaidon ylläpitäminen

 • Alan jatkuva opiskelu.
 • Jatkuva tiedon hankkiminen alan uudesta tiedosta.
 • Reflektoinnin ja itsetutkiskelun soveltaminen.
 • Henkilökohtaisten verkostojen kehittäminen ja toimialatietoisuuden rakentaminen.
 • Sertifioidu ja ylläpidä fasilitaattorin sertifikaattia.

F. Positiivisen ammattiasenteen kehittäminen

1. Huolehdi itsearvioinnista ja itsetietoisuudesta

 • Reflektoi omia tekemisiä ja tuloksia.
 • Huolehdi toimien sekä henkilökohtaisten ja ammattiin liittyvien arvojen välisestä yhdenmukaisuudesta.
 • Muokkaa henkilökohtaista käyttäytymistä ja tyyliä ryhmän tarpeita vastaavaksi.
 • Kehitä fasilitaattorin omien arvojen tuntemista ja ymmärrystä arvojen vaikutuksista yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.

2. Ylläpidä korkeaa moraalia ja toimi rehellisesti

 • Näytä uskosi ryhmään ja sen mahdollisuuksiin.
 • Lähesty tilanteita aidosti ja positiivisesti.
 • Kuvaa tilanteet fasiliaattorin näkökulmasta ja perää muita näkökulmia.
 • Kehitä ammatillisia rajoja ja etiikkaa, kuten on kuvattu
  > etiikka- ja arvolauselmassa.

3. Luota ryhmän mahdollisuuksiin ja vaali neutraliteettia

 • Arvosta ryhmän viisautta
 • Vala uskoa muiden kykyihin ja havaintoihin.
 • Vältä vaikuttamasta ryhmän päätöksiin ja tuloksiin.
 • Pysy objektiivisena, älä esiinny hyökkäävästi, äläkä tuomitse.

Fasilitaattorin kompetensseistä

Suomen Fasilitaattorit ovat kääntäneet ja sovittaneet IAF:n määrittelemiä ”Fasilitaattorin kompetenssejä” suomalaiseen fasilitointityöhön sopiviksi. Ehdotuksia ja kommentteja kompetensseihin liittyen voi toimittaa sähköpostitse Jannelle (Jan-Erik@tarpila.com)

Fasilitaattorien pätevyyttä koskeva työ alkoi vuonna 1991, kun IAF julkaisi ”Facilitator Competencies” in Group Facilitation: A Research and Applications Journal in Winter 2000 – Volume # 2 Number 2. Lisäksi julkaistiin useita IAF-jäsenien parannusehdotuksia. IAF:n nykyinen sertifiointia varten tarkoitettu versio valmistui helmikuussa 2003.