Fasilitoinnin koulukuntia

Fasilitointia voi tarkastella eri näkökulmista, jotka vastakkaisuudestaan huolimatta eivät ole toisiaan poissulkevia. Mitä näkökulmaa kannattaa soveltaa riippuu tilanteesta. Monimutkaisten, laajojen ja ennalta arvaamattomien tilanteiden fasilitointiin soveltuu systeeminen fasilitointi. Ennustettavien, helposti rajattavien, selkeiden kokonaisuuksien fasilitointiin systemaattinen fasilitointi vuorostaan voi olla sopivampi.

Fasilitoinnin koulukuntien varsin vastakkaisten näkökulmien kirjoa voit hyödyntää tunnistaessasi omia uskomuksiasi, arvojasi ja vahvuuksiasi. Mikäli systemaattinen fasilitointi tuntuu omalta, niin voit syventää pohdiskelua tutustumalla fasilitaattorin kompetensseihin tai jos systeemisyys kiinnostaa, niin voit vaihtoehtoisesti pohtia systeemisyyden tasoja.

Systemaattinen fasilitoinnin koulukunta

 1. Fasilitaattorilla on vastuu prosessista.
 2. Fasilitaattori on sisällön suhteen neutraali.
 3. Fasilitaattori on tulosorientoitunut.
 4. Fasilitaattori suunnittelee ennen kuin tekee.
 5. Fasilitaattori käyttää tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä ja työkaluja.
 6. Fasilitaattori ymmärtää mikä edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä.
 7. Fasilitaattori edistää osallistumista.
 8. Fasilitaattori innostaa ja motivoi.
 9. Fasilitaattori ohjaa päätöksentekoa.
 10. Fasilitaattori varmistaa tulosten tallentamisen.
 11. Fasilitaattori hallinnoi tilaa ja tunnelmaa tapahtumissa.
 12. Fasilitaattori hallitsee konflikteja ja erilaisuutta.
 13. Fasilitaattori antaa ja pyytää palautetta.
 14. Fasilitaattori ymmärtää fasilitaattorin roolin ja tehtävän.

Systeeminen fasilitoinnin koulukunta

 1. Fasilitaattori ei ole yksin vastuussa prosessista. Fasilitointivastuu voi olla jaettua tai hajautettua ja osallistujat voivat vaikuttaa prosessiin.
 2. Fasilitaattori keskittyy prosessiin, mutta tiedostaa oman vaikutuksensa eikä välttämättä ole sisältöneutraali.
 3. Fasilitaattori tukee tulosorientoituneisuutta ja voi omata sisältöön ja prosessiin liittyviä tulostavoitteita.
 4. Fasilitaattori tiedostaa kompleksisuuden ja hyväksyy epävarmuuden. Fasilitaattori ei yritäkään suunnitella kaikkea ennalta vaan on varautunut toimimaan tilanteen mukaan.
 5. Fasilitaattorin työskentely ei ole menetelmä- ja työkaluriippuvaista.
 6. Fasilitaattori pyrkii ymmärtämään mikä edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä, mutta viime kädessä ihmiset itse valitsevat mikä heille parhaiten sopii.
 7. Fasilitaattori ei edistä osallistumista itsetarkoituksena vaan ymmärtää, että mahdollisuus vaikuttaa ja vaikuttua on keskeistä.
 8. Fasilitaattorin tehtävä ei ole innostaa tai motivoida, vaan ylläpitää näitä mm. tukemalla merkityksellisyyttä, autonomiaa, ihmisten loistamista ja rikastavaa vuorovaikutusta.
 9. Fasilitaattori auttaa tunnistamaan yhteisymmärryksen ja tukee tarvittaessa (konsensuslähtöistä) päätöksentekoprosessia.
 10. Fasilitaattori auttaa tunnistamaan tulokset ja tukee tulosten yhteistoiminnallista ja omaehtoista tallentamista ja jakamista.
 11. Fasilitaattori auttaa ihmisiä hallinnoimaan tilaa ja tunnelmaa tapahtumissa.
 12. Fasilitaattori auttaa hallitsemaan konflikteja ja hyödyntämään erilaisuutta.
 13. Fasilitaattori auttaa ihmisiä auttamaan toisiaan ja pyytämään apua.
 14. Fasilitaattori ymmärtää ihmisten roolien ja tehtävien moninaisuutta.

Veneilyanalogia

 1. Systemaattinen: Ajetaan moottoriveneellä suunnitellusti suoraan kipparin ohjaamana fokus tulevaisuudessa
 2. Systeeminen: Purjehditaan tässä ja nyt kohti määränpäätä. Aistitaan tuulet ja virrat. Luovitaan sekä kohdataan myrskyt ja tyynet. Purjeita säädetään ja tarvittaessa vaihdetaan. Koko miehistö osallistuu.

Tutustu myös fasilitaattorin kompetensseihin ja työkaluihin.